Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7501 E., 2008/291 K.

4. Ceza Dairesi 2006/7501 E. , 2008/291 K.

İlgili Kavramlar

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; oluşa uygun olarak, sanığın duruşma salonunda beklerken yakınan hakkında “iki yalancı şahit bulacağım, onu memuriyetten attıracağım” dediği  kabul edilmesi karşısında sanığın tehdit sözlerini  katılana iletilmesini kastederek yada  onun da duyabileceği biçimde söyleyip söylemediği tanıklardan  araştırılarak, iletme  kastının varlığının  saptanması durumunda, eylemin 765 sayılı Yasanın  191/son.maddesinde yazılı ön ödemeye  bağlı tehdit suçunu  oluşturacağı ve 5271 sayılı CYY.nın 225.maddesi uyarınca iddianamedeki nitelemenin mahkemeyi bağlamayacağı, suç niteliğinin iddianamedeki anlatımına göre mahkemece takdir edilmesi  gerektiği gözetilmeden, yakınan ve tanık anlatımlarına göre  sanığın eyleminin ölümle tehdit suçunu oluşturmadığı” biçimindeki yasaya aykırı gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan Ayşe ‘ın temyiz nedenleri  ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)