Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/6430 E., 2008/46 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/6430 E , 2008/46 K.

 

İçtihat Metni :

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

1- Niteliğine göre saldırgan sarhoşluk suçuna ilişkin karara karşı yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,

Anlaşıldığından, sanık Sacidin müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

2- Öbür suça ilişkin hükme yönelik temyize gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a- Sanığın işlettiği petrol istasyonu içinde bulunup birlikte kiraladığı lokantayı alt kiraya verdiği kişiden işletmesini alan katılanın, bu yeri uygunsuz biçimde kullandığını duyması üzerine boşaltmak istemesi nedeniyle içeride bulunan müşterileri kovmaktan ibaret eyleminin kendiliğinden hak alma suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan ve ne suretle çalışma özgürlüğünü engelleme suçunu oluşturduğu açıklanmadan, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle hükümlülüğüne karar verilmesi,

b- Kabule göre,

aa- Savunma, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi üzerinde durularak sanık yararına yasal indirime yer olup olmadığının tartışılmaması,

bb- 5237 sayılı TCY.nın 117.maddesinde çalışma özgürlüğünü engelleme suçu için seçenekli ceza öngörülmesi ve kovuşturulması yakınmaya bağlı suç olarak düzenlenip uzlaşma hükümlerinin uygulanmasının olanaklı bulunması karşısında, her iki yasanın ilgili maddeleriyle denetime olanak verecek biçimde ayrı ayrı hükümler kurulup sonuçları karşılaştırılmadan, 5252 sayılı yasanın 9/3 maddesine aykırı olarak 765 sayılı TCY.nın 202.maddesiyle hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık S… Özcan müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Merhaba, bu bir yorumdur.
Bir yorumu silmek için, yönetim paneline giriş yapın, ve yazılar için yapılmış yorumları görün. Orada yorumları düzenlemek ya da silmek için tercihler mevcuttur.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)