Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/4081 E., 2008/3242 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/4081 E., 2008/3242 K.

İçtihat Özeti: Belediyenin ilgililere göndereceği tebligatları hazırlama ve posta idaresine teslim etme konusunda doğrudan görevi bulunmayan sanık belediye başkanının, göreve yeniden başlama yazılarının, katılanlara hangi yolla tebliğ edileceğine ilişkin herhangi bir talimatı olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre suçun oluşup oluşmadığı ve sanığın hukuki durumu belirlenmelidir.

İçtihat Metni :

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Belediye muhasibi M’nin 25.08.2004 tarihli ön inceleme sırasındaki anlatımı, PTT Besni Müdürlüğü’nün 16.05.2005 tarihli yanıt yazısı ve 27.05.2004 tarihli hoparlör ilan tutanağı karşısında, belediyenin ilgililerine göndereceği tebligatları hazırlama ve posta idaresine teslim etme konusunda doğrudan görevi bulunmayan sanık belediye başkanının, göreve yeniden başlama yazılarının, katılanlara hangi yolla (adi mektup-iadeli taahhütlü mektup) tebliğ edileceğine ilişkin herhangi bir talimatı olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre suçun oluşup oluşmadığının ve sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

2- Hükümlerden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY’nın 7/2. maddesi uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesinin 1. fıkrası ile CYY’nin 231/5. maddesinde öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının iki yıla çıkarılması ve anılan Yasa’nın 2. fıkrası ile de 231/14. maddesindeki soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suç olması koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık H…. müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, hükümlerin başkaca yönleri incelenmeksizin (BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)