Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19173 E., 2008/1300 K.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2007/19173 E. , 2008/1300 K.

İçtihat Özeti: Davacının malik olduğu taşınmazda yer alan kuyudan çıkan suyun davalılar köy tüzel kişiliği ve il özel idaresinin açtığı sondaj kuyusu nedeni ile etkilenmesine yönelik davanın haksız fiile ilişkin özel hukuk hükümlerine göre Adli Yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

İçtihat Metni:

Dava dilekçesinde suya vaki müdahalenin men’i istenilmiştir. Mahkemece davanın görev yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından duruşma istemli olarak temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Davacı dilekçesinde, öteden beri kullandığı ve maliki olduğu 695 parsel nolu taşınmazında yer alan kuyu suyunun davalılar P… Köyü tüzel kişiliği ile İzmir İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nce açılan sondaj kuyusu nedeniyle kuruduğunu ileri sürerek, suya müdahalenin men’i ile sondaj kuyusunun kapatılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı köy tüzel kişiliği cevabında, açılan kuyunun davacının yararlandığını ileri sürdüğü suyu etkilemediğini,

Davalı Özel İdare Müdürlüğü, köyün yaşadığı su sıkıntısı nedeniyle köy adına Ö… Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne para aktarılarak, Birlik tarafından yapılan ihale sonucu sondaj yolu ile su çıkarıldığını, davacının suyunun kot farkı nedeniyle etkilenmediğini savunmuştur.

Mahkemece, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun’un 40. maddesinde köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajların 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, dava konusu kuyunun İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü’nün idari işlemi sonucu açıldığı, idarenin eylem ve işlemlerine karşı idari yargının görevli olduğu, bu nedenle yargı yolu yönünden mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

Hüküm, davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü’nün 04.10.2007 tarihli yazısından kaynaklara yönelik içme suyu çalışmalarında 3202 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (e) fıkrasına dayanılarak tahsis kararı alındığı, yeraltı suyuna yönelik sondaj çalışmalarının ise yine 3202 sayılı Kanun’un 40. maddesinde yer alan “167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir” ibaresiyle kanun kapsamı dışında bırakıldığı, dolayısıyla DSİ’den herhangi bir tahsis belgesi alınmadan Özel İdare Müdürlüğü’nce, etüd, proje ve uygulama çalışmaları yapıldığı, 09.04.2007 tarihli yazıda davalı P… Köyünün ihtiyacına bağlı olarak teknik elemanlarca mahallinde yapılan etüdler sonunda hazırlanan raporlar doğrultusunda sondaj çalışmasının gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Olayda idarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin olarak yapılmış bir idari işlemin iptali ya da bu işlem ve eylemlerinden doğan zararın tazminine yönelik olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1. maddesinde sayılan idari davalardan birisi açılmadığı gibi, kamu hizmetinin yasa ile idareye görev olarak verilmiş olması, idarenin bu görev çerçevesinde, davacının taşınmazının içinde yer alan kuyu suyundan yararlanma hakkına yapılan müdahalenin önlenmesi için açılan davanın idari yargı yerinde görülmesi için yeterli sayılmaz.

Davacının malik olduğu taşınmazında yer alan kuyudan çıkan suyun davalıların açtığı sondaj kuyusu ile etkilenmesine yönelik davanın haksız fiillere ilişkin özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)