Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2004/2920 E., 2004/2731 K.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2004/2920
Karar : 2004/2731
Tarih : 25.3.2004

İçtihat konusu: Taraf Ehliyeti ve Mirasçıların Davaya Devam Etmesi hakkında…

DAVA : Dava dilekçesinde 119.612.222 liralık takibe vaki itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesinde, davalı aleyhine telefon borcunun tahsili amacı ile icra takibi yaptıklarını ve davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek, itirazın iptali ile % 40 icra – inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava tarihi, 08.09.2001 olup yargılama sırasında 08.10.2001 tarihinde davalı ölmüştür.

Mahkemece, davalının mirasçısı aleyhine yapılan bir takip olmadan ve bu kişinin yapılacak takibe itiraz edip etmeyeceği belirlenmeden, mirasçının davaya dahil edilerek davanın sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dava devam ederken, taraflardan birinin ölmesi halinde ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Bu nedenle davaya ölen tarafa karşı veya onun tarafından devam edilmesine imkan yoktur. Ancak, yalnız ölen tarafı ilgilendirmeyen, yani mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz bu davalara, ölen tarafın mirasçılarına karşı devam edilir.

Yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek, yargılama sırasında ölen davalının mirasçısı davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra yapılacak yargılama neticesinde bir karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.03.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)