Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2002/2522 E., 2002/2896 K.

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi

Esas no: 2002/2522
Karar no: 2002/2896
Karar Tarihi: 26.03.2002

İçtihat özeti: Nişanlanmaktan kaynaklanan davalar, nişanın bozulduğu tarihten itibaren bir sene sonra sakıt olur.

Dava dilekçesinde 1.592.000.000 lira değerindeki eşyaların aynen olmadığında bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 1.416.890.000 liranın tahsili cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, nişan hediyelerinin aynen iadesi, olmadığı takdirde 1.592.000.000 liranın tahsili talep edilmektedir.

Davalı vekili, cevap dilekçesinde, nişanın bozulmasından 1 yıl geçtikten sonra davanın açıldığını belirterek zamanaşımı def’inde bulunmuştur.

Mahkemece, (zamanaşımı def’i üzerinde durulmadan) davanın kısmen kabulü ile 1.416.890.000 liranın tahsiline karar verilmiştir.

743 sayılı Medeni Kanunun 87.maddesinde; “Nişanlanmaktan kaynaklanan davalar, nişanın bozulduğu tarihten itibaren bir sene sonra sakıt olur” denilmektedir.

Duruşmada dinlenen tanıklar ise; nişanın ne zaman bozulduğuna ilişkin kesin ve net bir şekilde ifade vermemişler, tahmine dayalı beyanda bulunmuşlardır.

Bu durumda, mahkemece yapılacak iş; taraflardan delillerini sormak suretiyle nişanın ne zaman bozulduğunu kesin olarak saptadıktan sonra, Medeni kanunun 87.maddesi de dikkate alınmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davalının zaman aşımı def’i üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Ayrıca, asıl mesleği Yazı İşleri Müdürü olan bilirkişinin uzmanlığından söz edilemeyeceğinden yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi doğru değildir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.03.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)