Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama

Spor müsabakası maç hakemi olan Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı

2016/2996 E. , 2016/3643 K.

Tebliğname No : KYB – 2016/52304

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 125/4, 86/2 ve 86/3-c maddeleri uyarınca 1 yıl 9 ay hapis ve 9 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Mardin … Asliye Ceza Mahkemesinin 02/03/2010 tarihli ve 2008/25 esas, 2010/103 sayılı kararının taraflarca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 25/03/2014 tarihli ve 2013/1… esas, 2014/9… karar sayılı ilâmı ile onanarak kesinleşmesini müteakip hükümlü müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin, aynı Mahkemenin 15/08/2014 tarihli ve 2008/25 esas, 2010/103 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Mardin … Ağır Ceza Mahkemesinin 09/09/2014 tarihli ve 2014/908 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 04.02.2016 tarih ve 9…-105-47-991-2016-Kyb sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09.02.2016 tarih ve 2016/52304 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.
Mezkur ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre,
1) Katılana ait dilekçenin usulüne uygun olarak 11/08/2014 tarihinde İstanbul … Asliye Ceza Mahkemesine verildiği, ancak mahkeme tarafından usulüne uygun olarak verilen dilekçe dikkate alınmadan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedildiği,
2) Yargılamanın yenilenmesi talebi ekinde katılan …’a ait dilekçede kısaca “maçın hakemi olan katılan … sanık … yönelik sen milletvekili isen ben de hakemim sen işine bak ben işimi yapıyorum ben gördüğümü çaldım sahada kararlarımı verdim dediğini duydum bunun üzerine sanığın kendilerine hakaret ettiğini” beyan etmesi karşısında sunulan yeni delil dolayısıyla sanık hakkında daha az bir cezaya hükmedilebileceği, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma olasılığının doğduğu, bu durumun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311/1-e maddesi anlamında yeni delil olarak değerlendirilmesi gerektiği, sanık lehine bir durum meydana getirebileceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Kanun yararına bozma isteminin kapsamına, talebin niteliğine, uygulanan yasa maddelerine göre, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunun 19/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı Kararının “Yargıtay Ceza Daireleri İşbölümüne İlişkin Ortak Hükümler” kısmı ile 6545 sayılı Kanunun 31. maddesi ile değişik Yargıtay Yasasının 14. maddesi uyarınca işin incelenmesi Yüksek Yargıtay 18. Ceza Dairesine ait olduğundan, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE; dosyanın incelenmek üzere ilgili Daireye GÖNDERİLMESİNE; 17.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)