Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/1913 E., 2008/6171 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No : 2008/1913
Karar No : 2008/6171

İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Kararın Onanmış Aslı Gerekir

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı ………..vekili tarafından ……………….’e karşı açılan davada, boşanmaya ilişkin Droscha Sulh Hukuk Mahkemesinin 8/8/2003 tarihli ve 65 F 512/13 sayılı kararının tanınmasına karar verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37. maddesinde dilekçeye eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur.
Mahkemece, tanınması istenilen yabancı mahkeme ilamının kesinleşme şerhini içeren onanmış aslı getirtilmeksizin fotokopisi ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 1/5/2008

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)