Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/21466 E.,2008/1471 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/21466 E., 2008/1471 K.

İçtihat Özeti: Mirasçılar arasında yabancı uyruklular bulunduğuna göre, bu mirasçıların uyruğunda oldukları ülke ile türkiye arasında miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle kanuni miras yoluyla taşınmaz mülkiyeti edinmede karşılıklılık bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

İçtihat Metni:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir (4722 s. K. m. 17).

Miras bırakan, Türk vatandaşı olup, 21.09.2004 tarihinde vefat etmiş, mirasçı olarak kendisinden önce 1993 tarihinde vefat eden oğlu Abdullah’tan olma torunları davalı Gülnar ile davacı M.Sabit ve Shajidan’ı bırakmıştır. Mirasçılardan M.Sabit ve Shajidan’ın miras bırakanın ölüm tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti uyruğunda oldukları anlaşılmaktadır.

Miras, ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk Hukuku uygulanır (2675 s. MÖHUK m. 22/1). Yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebilirler (2644 sayılı Tapu Kanunu m. 35). Kanuni miras yoluyla edinmede de aynı koşul ve sınırlamalar aranır. Bu bakımdan, mirasçılar arasında yabancı uyruklular bulunduğuna göre, bu mirasçıların uyruğunda oldukları Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kanuni miras yoluyla taşınmaz mülkiyeti edinmede, miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle karşılıklılık bulunup bulunmadığı Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı’ndan araştırılması ve ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.02.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)