Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1981/3041 E., 1981/3099 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Esas no: 1981/3041
Karar no: 1981/3099
Karar Tarihi: 23.04.1981
ÖZET: Olayda Ü. ölmüş, tek çocuğu (evlatlığı) F. kalmış ve süresinde mirası reddetmiştir. Ölenin tek mirasçısı olan kızı mirası reddettiğine göre onun yerini kendi füruu yani davacı alamaz. Çünkü MK.nun 551. maddesinin şartı gerçekleşmemiştir. Hal böyle olunca MK.nun 552-553. maddeleri çerçevesinde işlem yapılması gerekir.
(743 S. K. m. 551, 552, 553)
Dava: Lütfiye tarafından açılan reddi miras davasının yapılan muhakemesi sonunda, davanın reddine dair verilen hükmün Lütfiye tarafından temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: İstek mirasın reddinin tesciline ilişkindir.
Karar: MK.nun 551. maddesi, birden çok mirasçının mevcut olması ve bunlardan bir kısmının mirası kabul etmesine, rağmen bir kısmının mirası reddetmesi hali için öngörülmüş olup, bu gibi durumlarda mirası red edenin yerini altsoyu (füruu) alır. Yani onlar ölenin mirasçısı olurlar. Mirasçıların tümü mirası red ederler ise bu takdirde MK. nun 552-553. maddlerine göre işlem yapılır.
Miras bırakanın sadece bir çocuğunun bulunması ve onun da mirası red etmesi halinde de bütün mirasçıları red etmiş gibi MK. nun 552-553. maddeleri çerçevesinde uyuşmazlık çözülür. Bu durumda MK.nun 551. maddesi uygulanamaz.
Olayda Ülfet ölmüş, tek çocuğu (evladlığı) Fatma kalmış ve süresinde mirası reddetmiştir. Yukarıda açıklandığı gibi ölenin tek mirasçısı olan kızı mirası reddettiğine göre onun yerini kendi füruu yani davacı alamaz. Çünkü MK.nun 551. maddesinin şartı gerçekleşmemiştir. Hal böyle olunca MK.nun 552-553. maddeleri çerçevesinde işlem yapılması gerekir.
Sonuç: Az önce açıklanan gerekçeler karşısında davanın reddi sonucu bakımından kanuna uygun bulunduğundan kararın ONANMASINA ve onama harcının temyiz edene yükletilmesine 23.4.1981 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)