Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/16693 E., 2008/1917 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2007/16693 E.,2008/1917 K.

Özet içtihat: 5395 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 24. maddesi gereği suça sürüklenen çocuklar hakkında da uzlaşma hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ise de; suç tarihinde 11-15 yaş grubunda bulunan sanığa yüklenen silahla kasten yaralama suçunun 5271 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 253/1-b bendi uyarınca uzlaşmaya tabi olmadığı gözetilmelidir.

İçtihat Metni:

Silahla kasten yaralama suçundan sanık Necmettin’in yapılan yargılaması sonucunda; kamu davasının düşürülmesine dair (Sivas İkinci Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 11.06.2007 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 23.10.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Suç tarihi ve hükümden önce 19.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa’nın 41. maddesi ile değişik 5395 sayılı Yasa’nın 24. maddesinde; Ceza Yargılaması Yasası’nın uzlaşmaya ilişkin hükümlerinin, suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanacağını belirtmesi karşısında; suç tarihi itibariyle 11-15 yaş grubunda bulunan sanığa yüklenen silahla kasten yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı suçlardan olmadığı gibi, silahla kasten yaralama eyleminin 5237 sayılı TCY’nin 86. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yazılı suçu oluşturduğundan, 5271 sayılı CYY’nin 253. maddesinin 5560 sayılı Yasa’nın 24. maddesi ile değişik birinci fıkrasının (b) bendinin (1) nolu alt bendi uyarınca, atılı suçtan sanık hakkında uzlaşma hükümleri uygulanamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde uzlaşma nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 07.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)