Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu ve işyeri dokunulmazlığının ihlali

Yargıtay 2. Ceza Dairesi kararı

Dosya no: 2014/20149 E. , 2016/505 K.

Tebliğname No : 2 – 2013/148026
MAHKEMESİ : Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/12/2012
NUMARASI : 2012/610 (E) ve 2012/922 (K)
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1-Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan doğrudan hükmolunan adli para cezalarının miktar ve türüne göre; 14.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’nun 26. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a eklenen geçici 2. maddesi gereğince doğrudan hükmolunan 3.000 TL dahil adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,
2-Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Dosya içeriğine görre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-5237 sayılı TCK’nın 142/1-a maddesinde “suça konu eşyanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından” söz edilip, bu binaların eklentisinden açıkça söz edilmemesi karşısında, suç tarihinde Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün giriş merdiven basamaklarınnda bulunan çinko malzemeden yapılmış halı sabitleyicilerinin çalınması şeklindeki eylemin, TCK’nın 142/1-b maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanun’un 142/1-a maddesi ile uygulama yapılması,
2-Suça sürüklenen çocuğun diğer suça sürüklenen çocuklarla birlikte Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün giriş merdiven basamaklarında bulunan 2 adet pirinç halı sabitleyici çubuğu çalması şeklinde gerçekleşen eylemde, TCK’nın 145. maddesinin uygulama koşulları bulunduğu halde uygulanmayarak fazla ceza tayini,
3-07.04.2010 tarihinde Karaman Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen ve somut olayın suç tarihini içermeyen raporda, 25/11/1997 doğum tarihli ve 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk “kamu kurumundan hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu kanaatine varıldığının” saptanmasına karşın, dosyada mevcut olan ve aynı kurum tarafından başka bir olaya ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan 20.05.2010 tarihli raporda suça sürüklenen çocuk “açıktan motosiklet hırsızlığı fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kanaatine varıldığının” belirtilmesi karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 31/2. maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas dairesi veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden suça sürüklenen çocuk suç tarihi itibariyle üzerine atılı hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı konusunda rapor alınarak her iki rapor arasındaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 14/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)