Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2007/17152 E., 2008/2026 K.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2007/17152 E. , 2008/2026 K.

İçtihat özeti: Çekişmeli taşınmaz 1940 yılındaki orman kadastrosunda orman dışında bırakılmış ise de; 4785 sayılı yasa ile tüm ormanlar devletleştirilmiş, 1970 yılında kişiler adına yapılan tespite karşı hazine ‘nin açtığı davada orman sayılan yer olduğu için tespit dışı bırakılmış, daha sonradan kişiler adına tescilin yolsuz olduğu nedeniyle orman sınırı içine alınan karar kesinleşmiştir. Orman sınırlarının düzeltilmesi sırasında kesin hüküm nedeniyle orman sınırı içinde gösterilmesi doğrudur.

İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki orman kadastrosuna itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar, Sulh Hukuk Mahkemesinde açtıkları davada, yörede 1970 yılında yapılan kadastro sırasında, K… Köyü 716 parsel sayılı 7815 m2 yüzölçümündeki taşınmazın eski tapu kaydı revizyon gösterilerek, ayrıca kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle murisleri İdris adına tespit edilmişse de, Hazine tarafından Tapulama Mahkemesinde açılan dava sonucunda, orman sayılan yerlerden olması nedeniyle tespit harici bırakıldığını ve dilekçelerine cevap olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilen 19.03.1994 tarihli yazıda 716 sayılı parselin orman kadastro sınırları dışında kaldığının bildirildiği, daha önce görülen kadastro tespitine itiraz davasında Hazine taraf ise de, Orman Yönetimi’nin taraf olmadığını, orman kadastro komisyonu tarafından 4999 sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasa’nın 9. maddesi gereğince yapılan orman sınırlarının düzeltilmesi işlemi sırasında 716 sayılı parselin bulunduğu yerin yanlışlıkla orman sınırı içinde gösterildiğini bildirerek, taşınmazın orman tahdit sınırları dışına çıkartılıp adlarına tescile karar verilmesini istemişlerdir.

Mahkemece, davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 6831 sayılı Yasa’nın 4999 sayılı Yasa ile değişik 9. maddesi uyarınca yapılan orman sınırlarının düzeltilmesi işlemine itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 3116 sayılı Yasa hükümlerine göre 1940 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Çekişmeli taşınmaz 6831 sayılı Orman Yasası’nın 1744, 2896 ve 3302 sayılı Yasalar ile değişik 2. ve 2/B madde uygulamasına konu olmamış, 6831 sayılı Yasa’nın 4999 sayılı Yasa ile değişik 9. maddesine göre yapılan orman sınırlarının düzeltilmesi işlemi sırasında çekişmeli taşınmazın orman sayılan yer olduğu konusunda kesinleşen mahkeme kararı bulunduğu gözönüne alınarak (K… Devlet Ormanı II) olarak adlandırılan orman sınırları içinde gösterilip orman kadastro haritasında gerekli düzeltmenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve çekişmeli K… Köyü 716 sayılı parsel 1940 yılında yapılan orman kadastrosu sınırları dışında bırakılmış ise de, bu tarihten sonra 13.07.1945 tarihinde yürürlüğe giren 4785 sayılı Yasa ile özel ve tüzel kişilere ait tüm ormanların hiçbir bildirime gerek olmaksızın devletleştirildiği ve 1970 yılında kişiler adına yapılan tespite karşı Hazine tarafından Tapulama Mahkemesinde açılan dava sonucunda 4785 sayılı Yasa hükümleri gözönünde bulundurularak yapılan incelemede orman sayılan yer olduğu saptanarak, mahkemenin 1973/194-54 sayılı kararı ile o tarihte yürürlükte bulunan 766 sayılı Yasa’nın 2. maddesi gereğince “parsel numarası iptal edilerek tescil ve tespit harici bırakılmasına” dair verilen kararın kesinleştiği, bundan sonra Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2002 gün ve 2002/328-494 sayılı kararı ile de orman sayılan yerlerden olduğu konusunda kesin hüküm bulunduğu ve sicilin yolsuz tescil niteliğinde olduğu saptanarak orman sınırı içine alınıp tapu kütüğündeki sayfasının sicilden terkin edildiği, bu nedenlerle, 4999 sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasa’nın 9. maddesi gereğince yapılan orman sınırlarının düzeltilmesi işlemi sırasında kesinleşen mahkeme kararları gereği orman sınırı içerisinde gösterilip bu şekilde orman sınırlarının düzeltildiği belirlenerek davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 11.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)