Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2002/7463 E., 2002/8986 K.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
Esas no. 2002/7463
Karar no. 2002/8986
Tarih. 12.11.2002
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali istemine ilişkin davada İzmir 3. Asliye Ticaret ile İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, davacı bankanın kredili bankomat sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için davalı aleyhine yapılan takibe itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesi istemine ilişkindir.

Dosya kapsamından, davacı bankanın bankomat sözleşmesine dayalı olarak 1 TL. alacak aslı ile 4.903.140.375 TL. işlemiş faiz için icra takibi yapıldığı, davalının itirazı sonucu takibin durması üzerine itirazın iptali ile icra inkar tazminatı istendiği saptanmıştır.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, takibe konu asıl alacağın 1 TL. olup, mahkeme görevinin belirlenmesinde işlemiş faiz ve tazminatın nazara alınamayacağını,

İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi ise, bilirkişice, davalının asıl borcunun 4.066.350.167 TL. sözleşme limitinin ise 2.500.000.000.-TL. olduğu, yapılan takipte fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu anlaşılmakla, kısmi dava bulunduğu, HYUY.’nın 4/2. madde hükmü ve aynı yasanın 8. maddesinde sulh hukuk mahkemesinin görev sınırlarının 400.000.000.-TL. olarak belirlendiğini gerekçe göstererek görevsizlik kararı vermişlerdir.

Yasal istisnalar dışında mahkemelerin görevi dava olunan şeyin dava günündeki değerine göre belirlenir. Görevin tespitinde faiz, icra tazminatı ve giderleri hesaba katılmaz (H.Y.U.Y. mad. 1/1, 8).

Somut olayda; icra takibinde asıl alacak miktarı 1 TL., işlemiş faiz 4.903.140.375 TL., dava dilekçesinde de asıl alacak miktarı ihtiyati haciz yargılama giderleri ve ihtiyati haciz vekalet ücreti de dahil toplam 5.017.620.376 TL. olarak belirtilmiştir. Bu durumda, gerek sözleşmede belirtilen limit gerek bilirkişinin belirlediği miktar gözetildiğinde talebin kısmi davayı içerdiği anlaşılmıştır.

Buna göre davanın asliye hukuk mahkemesinde görülüp karara bağlanması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle; HUMY.’nın 25. ve 26. maddeleri gereğince İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin merci tayinine 12/11/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)