Olası kastla çocuk öldürme ve olası kastla yaralama suçu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

2016/841 E. , 2016/1841 K.
MAHKEME: . Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Olası kastla çocuğu öldürme, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK’nun 35/2, 260, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum tarafından da temyiz edildiği anlaşılmakla, dosya incelenerek gereği düşünüldü.

1) Sanıklar .,., hakkında mağdurlar .), (1987 d.’lu), .,.,., yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından kurulan beraat hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğünün; sanık. hakkında reşit olan mağdur . yönelik olası kastla yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü ise mağdurun oğlu olan katılan .temyize hak ve yetkisi bulunmadığından, suçtan zarar gören kurum vekilleri ile katılan .vekilinin bu suçlara yönelen temyiz taleplerinin CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2) Cumhuriyet savcısının, sanıklar .,., hakkında mağdurlar .(1954 d.’lu), .1987 d.’lu), .,.,.,. yönelik tehdit suçlarından kurulan beraat hükümleri yönünden aleyhe; sanık . müdafiinin sanık . hakkında maktul. yönelik olası kastla ölüme neden olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden lehe; sanık . müdafiinin sanık . hakkında mağdur . yönelik olası kastla yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden lehe; katılan. vekilinin sanık . hakkında maktul . yönelik olası kastla ölüme neden olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden aleyhe; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü vekillerinin sanık . hakkında maktul . yönelik olası kastla ölüme neden olma ve sanık . hakkında mağdur . yönelik olası kastla yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden aleyhe, temyizleri üzerine yapılan incelemede;

A) Gerekçeli kararın z. katibi tarafından; bozma ilamına uyulması yönünde kararın verildiği 29.04.2013 tarihli celseye ait duruşma tutanağının ise sicil numaralı üye hakim tarafından fiziki veya elektronik olarak imzalanmaması suretiyle 5271 sayılı CMK’nun 232/4-7. maddesine aykırı davranılması,

B) Sanık .hakkında maktul . yönelik kasten öldürme, sanık . hakkında ise mağdur. yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından açılan kamu davalarında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK’nun 233. ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve CMK’nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, Cumhuriyet savcısı, sanıklar .,., müdafileri, katılan . vekili ile suçtan zarar gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı .İl Müdürlüğü vekillerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin öncelikle bu nedenlerle tebliğnamedeki düşünceye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 11/04/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)