Kasten öldürme suçuna azmettirme

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

2015/3314 E. , 2016/1725 K.

SUÇ : Kasten öldürme ve bu suça azmettirme

MAHKEME: . Ağır Ceza Mahkemesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . maktuller .,., yönelik kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık . hakkında maktullere yönelik kasten öldürme, sanık . hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçu yönünden elde edilen delillerin mahkumiyetlerine yeter derece ve nitelikte bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, duruşmalı incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık . müdafiinin temyiz dilekçeleri ile duruşmalı incelemede meşru savunmaya, katılan .vekilinin eksik incelemeye vesair hususlara yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

1-Sanık . hakkında kasten öldürme, sanık . hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçlarından kurulan beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2-Sanık . hakkında maktul . yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede;
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 E-2015/85 K sayılı kararı ile TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiş, ancak; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasındaki TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN ve re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

3-Sanık .hakkında maktul . yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Oluşa ve dosya kapsamına göre; Aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan sanık . ile maktul . olay günü tartışmaya başladı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, maktulün sallama tabir edilen bıçakla sanığı sağ el bileğinde 7 cm lik kesi oluşturacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralaması üzerine sanığın olay yerinde bulunan av tüfeği ile maktule 3-4 el ateş ettikten sonra evine giderek evde bulunan diğer av tüfeğini alıp tekrar olay yerine dönerek bir el daha ateş ederek maktulü öldürdüğü olayda;

a)Maktulden sanığa yönelen haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında, sanık hakkında TCK’nun 29. maddesi uyarınca asgari oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
b)Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 E-2015/85 K sayılı kararı ile TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, katılan. vekili ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, re’sen de temyize tabi bulunan hükmün CMUK’nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 05/04/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

05/04/2016 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı . huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık . müdafii Avukat . yüzüne karşı 07/04/2016 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)