Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7821 E., 2008/1622 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2007/7821 E.,2008/1622 K.

İçtihat Özeti: Davacılar malı teslim ettiklerini ancak bedelini alamadıklarını ileri sürmüş ve buna ilişkin faturaları ve sevk irsaliyelerini dosyaya sunmuşlardır. Davalılar yargılamaya katılmamakla davayı inkar etmişlerdir. Bu durumda, davacıların iddialarını kesin deliller ile kanıtlamaları gerekir.

 
İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Dava, davalı A.N…’ün sahibi olduğu diğer davalı şirketin et ihtiyacının davacıdan alındığı ve buna karşılık ödeme yapılmadığı iddiasıyla davalıların borçlu olduklarının tespiti ile alacağın tahsili istemine ilişkindir.

Davacılar vekili, davasını ıslah etmiştir.

Davalılara, Tebligat Kanunu madde 35’e göre dava dilekçesi tebliğ edilmiş, cevap verilmemiştir.

Mahkemece, davacıların alacağın varlığı ile her bir davalının sorumluluk miktarlarını kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Davacılar, davalılara mal satıp teslim etliklerini, ancak bedelini tahsil edemediklerini iddia etmişler ve kanıt olarak faturalar ile sevk irsaliyelerini dosyaya sunmuşlardır. Davalılar yargılamaya katılmamakla davayı inkar etmişlerdir. Bu durumda davacıların iddialarını kesin delillerle kanıtlamaları gerekir.
 
Mahkemece davacılar tarafından dosyaya sunulan irsaliyeler altındaki imzanın davalılara ya da çalışanlarına ait olup olmadığının saptanması yönünden meşruhattı isticvap davetiyesi çıkarılıp gerektiğinde imza incelemesi de yapılmak suretiyle tüm deliller toplandıktan sonra davalı A. N. vekilinin bu dosya içine konulan Fatih 2. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 1999/378 Esas sayılı dosyasının 09.07.1999 tarihli celsedeki akdi ilişkinin varlığına dair imzalı beyanı da gözetilerek uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 25.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)