Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K.

İçtihat ÖZETİ : Dava, yetkisiz kişinin düzenlediği çeklerin iptali, bu çeklerden dolayı borçlu olunmadığının tespiti talebine ilişkindir. Çek ile ilgili menfi tespit davalarının hamil, ciranta veya lehdar aleyhine karşı açılması gerekir. Eldeki davada, davalı olarak gösterilen kişinin uyuşmazlık konusu çeklerden birinin cirantası olduğu, diğer çeklerde bu kişinin adının geçmediği anlaşılmaktadır. Davalının adının geçmediği çekler yönünden davanın reddi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. I. S. gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin işlettiği eczanenin ticari faaliyetlerinin takibi için davalı C.E.’nin vekil olarak tayin edildiğini, davalının yetkisini aşarak çekler imzalayıp piyasaya verdiğini, 08.01.2004 tarihinde azledilen davalının boş çekleri iade etmediğini ileri sürerek çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı cevabında, davacının verdiği vekaletname uyarınca işlemler yaptığını, 07.01.2004 tarihinde istifa ettiğini, davanın zarara uğratmak amacıyla açıldığını belirterek reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre keşidecinin zayi nedeniyle iptal davası açamayacağı, boş olan ve henüz çek vasfı taşımayan çek yaprakları hakkında iptal kararı verilemeyeceği, açılan davanın menfi tesbit davası olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, yetkisiz şahsın düzenlediği çeklerin iptali istemine yönelik bu çeklerden dolayı borçlu olmadığının tespitine ilişkindir. Çeke karşı açılan menfi tesbit davasının çekin hamili, cirantası veya lehdarı aleyhine açılması gerekir.
Somut olayda davalı olarak gösterilen C.E. dava konusu 3934620 nolu çekin cirantası durumundadır. Dava konusu diğer çeklerde C.E.’nin ismi geçmediğinden bu çekler yönünden anılan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.
Diğer taraftan davalı C.E.’nin ciranta olduğunu çekle ilgili menfi tesbit davasının görülmesi gerekirken reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 550.YTL duruşma vekalet ücretinin, davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)