Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2004/6909 E., 2005/1234 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi

Tarih:15.02.2005, Esas no:2004/6909, Karar no:2005/1234

İçtihat konusu: Karşılıksız Çek’ten Dolayı Bankanın Sorumlu Olduğu Tutarın Tahsili

DAVA: Taraflar arasında itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili,müvekkilinin davalı bankanın mudisi olan dava dışı E. Suat. T’ten aldığı çeklerin KARŞILIĞININ OLMADIĞININ ANLAŞILDIĞINI,4814 Sayılı “çekte ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında Kanunla değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 9.maddesi gereğince beher çek yaprağı için 300.000.000 TL. toplam 900.000.000 TL. ödeme davalı tarafına yapılmayınca girişilen icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürmüş ve itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep,dava etmiştir.

Davalı taraf duruşmalara gelmediği gibi,cevap dilekçesi de vermemiştir.

Mahkemece bankanın sorumlu olduğu miktarı ödememesi ilişkin talebin çekin ibraz edildiği anda yapılması gerektiği ibraz tarihi olan 08.09.2003 tarihinde çek bedelleri müsait olmadığından ödemenin yapılamayacağı ve çek asıllarının hamili olan davacıya iade edildiği ayrıca TTK’nun 724.maddesi gereğince çekler sahte olduğu için takibe itiraz eden davalının ödeme yapmamasının yasaya uygun bulunduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Çekin süresinde bankaya ibrazı karşılığı bulunmaması halinde,yasa gereğince bankanın sorumlu olduğu asgari miktarın ödenmesi talebini de içerir.Bu nedenle mahkemenin ibraz sırasında ayrıca böyle bir talepte bulunmadığına ilişkin red gerekçesi yerinde değildir.

TTK’nun 713 ve 727.maddeleri uyarınca bankanın çekteki keşideci imzasını kontrol etme ve yükümlülüğü bulunmakta ve mahkemece çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı yönünden araştırma ve inceleme yapılarak,bankanın sorumluluğu bakımından uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,peşin harcın istek halinde iadesine 15.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)