Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2001/6816 E., 2002/4172 K.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
Esas numarası: 2001/6816
Karar numarası: 2002/4172
Tarihi: 31.5.2002
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, kredi sözleşmesinden doğan alacağın tahsili için girişilen icra takibine vaki itiraz üzerine açılan itirazın iptaline ilişkindir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece HUMK.nun 4.maddesi gereğince mahkemenin görevsizliğine dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava dilekçesinde tüm borcun 4.083.539.050.TL’sı olduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutup 100.000.000.TL’lık kısmı için yaptığı takibe borçlu tarafından yapılan itirazın iptalini talep ederek kısmi dava açtığı gözetilip HUMK.nun 4/2 maddesi hükmü uyarınca görevsizlik kararı verilmesinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığından yerel mahkeme hükmünün ONANMASINA, aşağıdaki yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 31.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)