Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5671 E., 2008/8395 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2008/5671
Karar No : 2008/8395
Tarih : 10.07.2008

İçtihat konusu: Nüfus kaydı değişikliğinde çelişkiye mahal vermemek gerekir.

Davacılar ……. ve …. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.8.2007 günlü ve 2007/202E-2007/448K sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6.5.2008 gün ve Hukuk- 2008/80983 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI:
Davacılar dava dilekçesinde, ikiz olduklarını ve nüfus kütüğünde 15.10.1984 olarak kayıtlı doğum tarihlerinin 15.10.1986 olarak düzeltilmesini istemişler, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Doğum tarihlerinin düzeltilmesine karar verilen davacılar ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 12.2.1987 doğumlu ……….. arasında düzeltilen doğum tarihine göre 3 ay 27 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır. Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 10.7.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)