Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5670 E., 2008/8394 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2008/5670
Karar No : 2008/8394
Tarih : 10.7.2008

İçtihat özeti: Nüfus Kayıtlarını değiştirirken çelişki meydana getirmemek gerekir.

Davacı ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 9.10.2007 günlü ve 2007/346 Esas 2007/432 Karar sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6.5.2008 gün ve Hukuk-2008/65767 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı dava dilekçesinde, nüfus kütüğünde 5.4.1967 olarak kayıtlı doğum tarihinin 5.4.1969 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden davacının nüfusa 6.4.1967 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır. Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescili mümkün olmadığı halde doğum tarihinin 5.4.1969 olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.
Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemek ve hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek zorunda olup, bu hususa uyulmaması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 10.7.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)