Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/11753 E., 2008/3180 K.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2007/11753 E., 2008/3180 K.

İçtihat Özeti: Tüm paydaşlar dava konusu taşınmazların tamamının satılması yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş olduklarından, paylaşma biçiminde uyuşma sağlandığının kabulü ile taşınmazların satılması yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir.
İçtihat Metni

Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle, dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Dava, 13 parça taşınmazda paydaşlar arasındaki ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece 443 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davanın atiye terk edilmesi nedeniyle işlemden kaldırılmasına; 137 ada 10, 20 ada 28 ve 25 ada 38 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki davanın reddine; diğer taşınmazlarda ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere, özellikle tüm paydaşların taşınmazların satılması yolu İle ortaklığın giderilmesi konusundaki açık beyanlarına göre aşağıda belirtilen hususlar dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.

1- Dava konusu edilen tapulu 13 adet parselin dört paydaşı bulunmaktadır. Paydaşlardan davacı dava dilekçesinde taşınmazların aynen, olmadığı takdirde satış yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş iken, yargılamanın 03.05.2007 günlü oturumunda aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilmesi isteminden vazgeçtiğini, dava konusu tüm taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini istemiştir. Paydaşlardan G…. 24.05.2007 günlü oturumda, diğer paydaşlar N…. ve T…. vekilleri ise 07.06.2007 günlü oturumda tüm taşınmazların satılması yoluyla paydaşlığın giderilmesi isteminde bulunmuşlardır. Dolayısıyla tüm paydaşlar taşınmazların tamamının satılması yoluyla ortaklığın giderilmesi konusunda uzlaşmaya varmışlardır. 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 699. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hakim malın aynen bölünerek paylaştırmasına (bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi durumunda eksik değerdeki parçaya eklenerek denkleştirme sağlanmasına) karar verir. Somut olayda, yukarıda açıklandığı üzere tüm paydaşlar dava konusu taşınmazların tamamının satılması yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş olduklarından anılan yasa hükmüne göre paylaşma biçiminde uyuşma sağlandığının kabulü ile 137 ada 10, 20 ada 28 parsel ve 25 ada 38 parsel sayılı taşınmazların da satılması yoluyla paydaşlar arasındaki ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile sözü edilen taşınmazlar hakkındaki davanın reddine hükmedilmesi,

2- Davacı vekili 01.06.2007 günlü dilekçede ve ayrıca 07.06.2007 günlü oturumda 443 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davayı atiye bıraktığını (takipten sarfınazar ettiğini) bildirmiş, davalı taraf da buna muvafakat ettiklerini (rıza gösterdiklerini) belirtmişlerdir. Saptanan bu durum karşısında, HUMK’nın 185. maddesinin birinci bendine uygun olarak 443 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davayı takipten sarfınazar edilmesi karşısında, mahkemece bu parsel yönünden bir karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken “443 ada 8 parsel ile ilgili davanın işlemden kaldırılmasına” biçiminde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)