Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/4112 E., 2008/1081 K.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 2007/4112 E., 2008/1081 K.

İçtihat Özeti: İcra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmalıdır.

İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı M…. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu F…. aleyhine takip yaptıklarını, borcu karşılayacak mal bulunamadığını, bu nedenle borçlunun taşınmazını diğer davalı ve torunu olan M….’e satışına ilişkin tasarrufun iptalini ve taşınmaz üzerinde cebri icra hakkı tanınmasını istemiştir.
 
Davalı F… vekili, müvekkilinin acz içinde olmadığını, İstanbul ilindeki adresinde haciz uygulanmadığını, emekli maaşı almakta olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı M…. de, borçlunun aciz halinin mevcut olmadığını, taşınmazı borçlunun paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine aralarındaki akrabalık ilişkisinden dolayı satın aldığını, borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalıların yakın akraba olmasından dolayı yapılan tasarrufun mal kaçırma kastı ile yapıldığı, borçlunun aciz halinin gerçekleştiği gerekçesi İle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı M…. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir İsabetsizlik bulunmamasına, davalı M….’in borçlu olan dedesi F….’nin alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması nedeniyle tasarrufun iptali gerekeceğine (İİY 280/11) göre, davalı M….’in sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacıya Kastamonu 3. İcra Müdürlüğü’nün 2006/910 esas sayılı dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınması gerekirken yazılı şekilde sınırlama konulmadan karar verilmesi doğru değildir.

Ne var ki bu husus yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden, kararın HUMK’nm 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın hüküm fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “üzerinde” kelimesinden sonra gelmek üzere “Kastamonu Üçüncü İcra Müdürlüğü’nün 2006/910 esas sayılı dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere” ibaresinin yazılmasına ve kararın düzeltilmiş bu şekli ile (ONANMASINA), 06.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)