Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2004/5544 E., 2005/1162 K.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2004/5544
Karar No : 2005/1162
Tarih : 02.03.2005

İçtihat konusu: Alacaklıları Zarara Sokma Kastı ile Yapılan Tasarrufların iptali hakkında.

DAVA : Davacı M. Bankası A.Ş. ile davalı 1- A., 2- E. arasındaki davadan dolayı Edremit Asliye Hukuk Hakimliği’nce verilen 17.2.2003 gün ve 99/565-2003/155 sayılı hükmü onayan dairemizin 21.4.2004 gün ve 2004/570-2273 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, İİK’nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.İİK’nun 280. maddesinin 1. fıkrasında “Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir” hükmü yer almaktadır. Mahkemece dinlenilen tanıkların beyanlarından üçüncü kişi A’nın borçlunun muhasebecisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın cevabi yazısına dayanarak bu durumun aksinin kabulü doğru olmamıştır. 04.04.2001tarihli oturumda tanık olarak dinlenilen davacı bankanın Edremit Şubesi Müdürü Ö.Ö. de, davalı borçlunun borca batması sebebiyle Edremit’teki depolarını boşaltarak ilçeyi terk etmesinden sonra, borçlunun muhasebecisi olan dayalı A’nın muhasebe bürosu tarafından, bankaya ait post cihazlarının bankaya iade edildiğini, borçlu E’nin diğer kıymetli evraklarını da aynı muhasebe bürosuna gönderdiğini ifade etmiştir. Aksine inandırıcı delil ve olaylar mevcut olmadıkça aslolan tanıkların doğru söylemiş olmalarıdır ( HUMK. madde 254 ). Üçüncü kişi davalı borçlunun durumunu ve yapılan devir işleminin mal kaçırma amacına yönelik olduğunu bilmesi gereken kişidir. O halde İİK’nun 280. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yapılan tasarruf ipta1e tabidir.

Öte yandan İİK’nun 278/1. maddesi gereğince mutad hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

29.08.1999 tarihinde yapılan hisse devrine ilişkin işlem bedelsiz olduğundan İİK’nun 278. maddesi gereğince de tasarruf ipta1e tabidir. Bu nedenle mahkemece İİK’nun 278 ve 280. maddelerindeki koşulların oluşmadığından bahisle davanın reddi ve kararın dairemizce onanması doğru olmamış, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK’nun 440-442 maddeleri gereğince davacının karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 21.04.2004 gün ve 2004/570 Esas, 2004/2273 Karar sayılı onama kararının ka1dırılmasına ve mahkeme kararının BOZULMASINA, ödediği tashihi karar peşin harcının istek halinde tashihi karar isteyen davacıya geri verilmesine, 02.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)