Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/5359 E., 1994/2746 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/5359 E., 1994/2746 K.
İÇTİHAT ÖZETİ : Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Somut uyuşmazlıkta davacı 3. şahıs “P. Ticaret A.Ş.” borçlu ise “K. İnşaat A.Ş.”dir. Davacı, maliki bulunduğu 01 XX 980 plaka sayılı kamyonun borçlu şirketin borcu nedeniyle haczolunarak satışa çıkartıldığını satış ilanından öğrendiklerini öne sürerek istihkak davası açmıştır. Gerçekten, icra dosyası kapsamından mahcuz kamyonun 16.11.1991 tarihinde haczedilerek 11.1.1992 tarihinde muhafaza altına alındığı, bu arada borçlu şirketin icra takibiyle ilgili değişik işlemler yaptığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, 15.2.1993 tarihli vekaletnameye göre, 3. şahıs şirket ile borçlu şirketin G. G. K. adlı kişi tarafından temsil olunduğu, her iki şirketin de aynı şirketler grubuna dahil oldukları izlenmektedir. Bu olgu karşısında, davacı şirketin 16.11.1991 tarihindeki haczi satış ilanı ile öğrendiğinin kabulü olayların ve hayatın olağan akışına uygun düşmez. Dava, haciz tarihinden çok sonra ve İ.İ.K.nun 96. maddesinde sözü edilen 7 günlük hak düşürücü süre dışında 24.2.1993 tarihinde açıldığına göre süre yönünden reddolunmalıdır. Merciice değinilen yönün gözardı edilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle davalı alacaklı yararına BOZULMASINA, istek halinde ödediği temyiz peşin harcının temyiz eden davalı alacaklıya geri verilmesine, 29.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)