Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2008/8165 E., 2008/9268 K.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2008/8165
Karar No :2008/9268
Tarih : 15.07.2008

İçtihat konusu: Taraf Sıfatı Bulunmayan Davacının Davasının Reddedilmesi hakkında

Davacı tarafından, davalı aleyhine 2.3.2006 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20.4.2006 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13.6.2008 gün ve 2008/126687 sayılı tebliğnamesi ile HUMK.nun 427/6. maddesi gereğince Kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI:
Davacı, 2.3.2006 tarihli dilekçesi ile, 808 sayılı parselde 2/8 pay maliki olan amcasının tapuda ……….. oğlu …………yazılı isminin nüfus kaydına uygun olarak ……….. oğlu ………………. şeklinde düzeltilmesini istemiştir. Tapu kaydı, nüfus kaydı, zabıta ve nüfus araştırması yapılıp, duruşmada dinlenen şahit beyanı alındıktan sonra mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine taraf sıfatı bulunmayan davacının davasının reddi istemiyle HUMK.nun 427/6. maddesi gereğince Kanun yararına bozma istemiştir.
Dava, Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesi gereğince tapuda isim tashihi istemine ilişkindir. Dosyada veraset ilamı mevcut değildir. Dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunulan …………. oğlu …………’in 25.10.1980 tarihinde vefat etmiş olup, nüfus kaydının tetkikinde, eş ve çocuklarının sağ olduğu görülmektedir. Davacı, dava dilekçesinde de murisin amcası olduğunu beyan etmiştir. Bu durumda davacı, murisin mirasçısı değildir. Tapu maliki adına dava hakkından söz edilemez. HUMK.nun 221. maddesi gereğince, resen dikkate alınması gereken ve taraf sıfatı bulunmayan davacının davasının reddine karar verilmesi gerekirken davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Karar açıklanan nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 426/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin yukarıda açıklanan nedenle kabulüne, hükmün sonuca etkili olunmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere karar bir örnek ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 15.7.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)