Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/14381 E., 2008/1473 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/14381 E., 2008/1473 K.

İçtihat Özeti: Davacı ile davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasındaki uyuşmazlık idari bir işlem veya hizmetten kaynaklanmadığına göre davanın adli yargı mahkemelerinde görülmesi gerekir.

İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki irtifak bedeli davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı ile imzalanan 04.04.2002 tarihli protokolün 5. maddesine göre izinsiz kullanılan enerji nakil hatları üzerinde, 6831 sayılı Yasa’nın 17. maddesine göre taahhüt senedi verilmek kaydıyla irtifak hakkı tesis edildiğini, ancak irtifak bedellerinin ödenmediğini ileri sürerek, alacakları olan 10.928.247.000 TL izin irtifak bedelinin, faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın idari yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Davacı ile davalı Tedaş Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen 04.04.2002 tarihli protokol hükümlerine göre enerji nakil hattı tesis edilmiş olmasına rağmen, enerji nakil hattı tahsis izin irtifak bedellerinin ödenmemesi nedeni ile eldeki dava açılmıştır.

Davalı Tedaş, 15.09.1993 tarih ve 21699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kurulmuş bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Aynı Kararname’nin 4. maddesine göre de özel hukuk hükümlerine tabidir. Somut olayda uyuşmazlık, davacı ile davalı Tedaş Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen protokolden kaynaklanmakta olup, davada kamu hukukundan kaynaklanan ve idari yargıda görülmesi gereken idari bir işlem veya hizmet söz konusu değildir. Bu nedenle, taraflar arasındaki uyuşmazlığa özel hukuk hükümlerinin uygulanması gerekli olup, davada görevli mahkeme de adli yargı mahkemeleridir. O halde, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın (BOZULMASINA), 2. bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 07.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)