Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2007/9059 E., 2007/10473 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2007/9059 E., 2007/10473 K.

İÇTİHAT ÖZETİ: Şikayet konusu yapılan takip dayanağı 17.03.2006 tanzim ve 16.05.2006 vade tarihli, 19.200.YTL. bedelli bonoda keşidecinin borçlu Tamer D., lehdarın ise Ahmet A. olduğu ve senet arkasında lehtarın beyaz cirosunun mevcut olduğu görülmektedir. Bu durumda, alacaklı beyaz ciro ile senetteki hakkı eline geçirdiğinden yetkili hamil olarak takip yapmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. O halde mahkemece şikayetin reddi gerekir.

İçtihat Metni:

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
TTK. nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 598. maddesi gereğince bonoyu elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılır. Somut olayda, şikayet konusu yapılan takip dayanağı 17.03.2006 tanzim ve 16.05.2006 vade tarihli, 19.200.YTL. bedelli bonoda keşidecinin borçlu Tamer D., lehdarın ise Ahmet A. olduğu ve senet arkasında lehtarın beyaz cirosunun mevcut olduğu görülmektedir.
Bu durumda, alacaklı T.T.K.’nun 595/2.maddesi koşullarında beyaz ciro ile senetteki hakkı eline geçirdiğinden yetkili hamil olarak takip yapmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. O halde Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.05.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)