Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/12663 E., 2006/15260 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/12663 E., 2006/15260 K.

İÇTİHAT ÖZETİ : Geriye ciro yoluyla çeki devralan ciranta, çeki devretmeden önceki durumuna döner. Çeki ciro etmeden önce kimlere başvurma hakkı varsa ancak o şahıslara karşı takip yapma imkanına kavuşur. Somut olayda çekin lehtarı, geriye ciro ile çeki devraldığı kişiye karşı takip yapmıştır. Bu durumda borçlunun itirazının kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13.04.2006 tarih, 4990/7810 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 ) Borçlulardan S. Gıda Maddeleri Ticaret Limited Şirketi vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesinde;

Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK’nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiçbirine de uymadığından İİK’ nun 366. ve HUMK’nun 442. maddeleri uyarınca ( REODİNE ), takdiren 150.- YTL para cezası karar düzeltme isteyen borçlu S. Gıda Mad. Tİc. Ltd. Şti. vekilinden alınarak Hazine’ye gelir yazılmasına, 25.10- YTL ilam harcı tam yatırıldığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına,

2 ) Borçlu M. vekilinin karar düzeltme istemine gelince;

Takip dayanağı çekteki ciro sıralamasının incelenmesinde, çekin lehdar Ş’nin cirosu ile M’ye, onun cirosu ile de tekrar takip yapan lehdar Ş’ye geçtiği ve sonrasında adı geçen tarafından takibe konulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan ciro sıralamasına göre borçlu M’ye karşı müracaat sorumlusu durumunda olan alacaklının çeki geriye ciro yoluyla eline geçirmesi ve başkalarına ciro etmesi mümkün ise de, bu şekilde ciro yolu ile çeki devraldıktan sonra kendisinin sorumlu olduğu kimseye müracaat borçlusu olarak başvurması mümkün değildir.

Zira, geriye ciro yoluyla çeki devralan ciranta, çeki devretmeden önceki durumuna döner ve bu şekilde kimlere başvurma hakkı varsa ancak onlara karşı takip yapma imkanına kavuşur. O halde, mahkemece borçlu M’nin itirazının kabulü ve hakkındaki takibin iptali yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşıldığından M. vekilinin karar düzeltme istemini kabulü yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Borçlu M. vekilinin karar düzeltme isteminin reddine, dairemizin 13.04.2006 tarih ve 2006/4990-7810 sayılı onama ilamının bu borçlu yönünden kaldırılmasına ve kararın adı geçene hasren İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 11.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)