Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2005/20774 E., 2005/24209 K.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2005/20774
Karar No : 2005/24209
Tarih : 6.12.2005

İçtihat özeti: İlama Aykırı Faiz İstenmesi Halinde Şikayet Herhangi Bir Süreye Tabi Değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında ilamların icrası yoluyla icra takibinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Borçlu icra mahkemesine başvurusu; alacaklı tarafın ilama aykırı şekilde faiz istediğinden bahisle fazla istenen faizin miktarının iptaline ilişkindir. İlama aykırı şekilde faiz istenmesi halinde buna ilişkin şikayet İİK’in 16/2 maddesi uyarınca herhangi bir süreye tabi bulunmadığından mahkemece şikayetin esastan incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken şikayetin süre bakımından reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)