Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1997/12342 E., 1997/12425 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1997/12342 E., 1997/12425 K.

İÇTİHAT ÖZETİ : Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğinin isbat külfeti TTK. 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gerekli 598. maddesi hükmüne göre senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılacağından ve ciro silsilesi için de imzası olan kişi yetkili hamil olup geriye dönüş cirosuna gerek olmadığı nazara alınmaksızın İİK. 170/a maddesine atıf yapılarak yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.10.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR: Takip konusu bono incelendiğinde; Takip alacaklısı senet lehtarı teminat cirosu ile bankaya ciro ettiği senedi, geri alarak … Plastik Kapı Pencere Sist. A.Ş. ciro etmiştir.

Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğinin isbat külfeti TTK. 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gerekli 598. maddesi hükmüne göre senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılacağından ve ciro silsilesi için de imzası olan kişi yetkili hamil olup geriye dönüş cirosuna gerek olmadığı nazara alınmaksızın İİK. 170/a maddesine atıf yapılarak yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. Mercice itiraz nedenleri incelenerek hasıl olacak sonuca göre karar vermesi gerekeceğinden merci kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)