Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1995/10722 E., 1995/10480 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1995/10722 Esas, 1995/10480 Karar sayılı içtihatı:

İÇTİHAT ÖZETİ : Ara kararı ilam niteliğinde olmadığından harcı ödenmek suretiyle genel haciz yoluyla takip yapılması borçluya 49 örnek ödeme emri tebliği gerekir.
DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki B. vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 29.6.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Alacaklı vekili Bakırköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1995 tarih, 1994/702 esas sayılı ara kararı ile tayin edilen tedbir nafakasının tahsili için İcra Müdürlüğü`ne başvurmuş ve borçluya muhtıra gönderilmesini istemiştir ve İcra Müdürlüğü`nce talep gibi işlem yapılmıştır. Ara kararı ilam niteliğinde olmadığından harcı ödenmek suretiyle genel haciz yoluyla takip yapılması borçluya 49 örnek ödeme emri tebliği gerekir. Usulüne uygun bir takip yoktur. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup resen gözetilerek muhtıranın iptaline karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarda yazılı nedenle İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.7.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)