Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/2750 E., 2006/2644 K.

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
E:2005/2750, K:2006/2644 sayılı içtihatı, Tarih:14.03.2006,

İçtihat konusu : Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarma müessesinin bulunmaması  hakkında.

Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.11.2004 tarih ve 2003/760 – 2004/632 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekilleri, müvekkilinin davalı anonim şirketin ortağı olduğunu, ortaklar arasında ciddi tartışmaların olduğunu, ortaklık payını devretmek istemesine rağmen sonuç alamadığını ileri sürerek, TTK’nun 551’inci maddesi uyarınca hissesinin gerçek değeri karşılığında ortaklıktan çıkmasına, bu mümkün olmadığında şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, TTK’nun 551’inci maddesinin şahıs unsuru önem kazanan limitet şirketlerde uygulanacağı, sermaye unsuru ön planda olan anonim şirketlere ilişkin olarak ise TTK’da çıkarma müessesine yer verilmediği, TTK’nun fesih ve tasfiyesinin TTK’nun 434 vd. maddelerinde düzenleme olduğu, bu davada şirketin tasfiyesini gerektirecek durumun olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)