Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/20130 E., 2008/457 K.

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2007/20130 E., 2008/457 K.

İçtihat Özeti: Afyon maddesinin 5237 saydı TCK’nın 188/4. maddesinde sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı dikkate alınmalıdır.

İçtihat metni:

Uyuşturucu madde ticareti yapmak  suçundan sanık Haluk hakkında İSTANBUL  10.Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda 03.05.2007 tarih ve 2006/269 esas, 2007/113 karar sayı ile  mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık ve müdafii tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 06.11.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı.  
  
DOSYA İNCELENDİ, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık  ve müdafiinin diğer temyiz itirazlarının reddine ancak;
  
1-3298 sayılı Kanunun 4. maddesinde ” ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve müstahzarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır” dendiği, 13.1.1964 tarih 1963/2, 1964/2 sayılı İçtihadı birleştirme kararı uyarınca “765 sayılı TCK’nın 403/6. maddesinde sayılmayan maddelerin bu bent kapsamında değerlendirilemeyeceği” yine Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.03.1995 gün 1994/10-378 esas, 1995/73 sayılı kararlarında açıklandığı üzere 765 sayılı TCK’nın 403/6. maddesinde şiddet sebebi olarak sadece eroin, kokain, morfin, baz morfin sayılmış olup benzeri ibaresine yer verilmediği nazara alınarak, “afyon”un 765 sayılı TCK’nın 403/6. maddesinde sayılan uyuşturucu maddelerden olmadığı, bu güne kadar yapılan uygulamalar ile Dairemizce de benimsenmiş olması karşısında ve 01.06.2005 tarihinde 765 sayılı TCK’nın yerine yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 188/4. maddesinde de 765 sayılı TCK’ya benzer bir şekilde düzenleme yapılıp şiddet sebebi olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması halinde artırım yapılacağı belirtilmiş olmasına göre; dosya içerisinde mevcut Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulunun 19.02.2007 tarih ve 417 karar numaralı raporunda suç nedeniyle ele geçirilen maddenin ham afyon (afyon sakızı) olduğu ve “morfin” içerdiğinin belirtilmesi karşısında “afyon”un ayrıştırılması ile ortaya çıkan içerdiği maddelerin değil, kendisinin dikkate alınması gerekir.
  
Sonuç olarak; “afyon”un 5237 sayılı TCK’nın 188/4. maddesinde sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı dikkate alınmadan yazılı şekilde cezanın artırılması,
    
2- Suç konusu uyuşturucu maddeler ile hassas terazinin TCK’nın 54. maddesi yerine  53. maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi,  
  
Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 16.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)